PAIA Siswati

Last modified: March 27, 2020

Kufinyeleleka kumniningwane

InchazeloTinyatselo lekumele tilandzelweEmazinga ekusebenta nesikhatsiTindlekoEmafomu lagcwaliswakoImininingwane yekutsintsana

 

 

 

 

Inchazelo

 

Injongo yaloMtsetfo wekuTfutfukisa kuFinyelela kuMniningwane kucinisekisa kutsi bantfu bangasebentisa lilungelo labo lemtsetfosisekelo lekufinyelela kunobe ngabe nguwuphi umniningwane lophetfwe ngulomunye umuntfu, lofuneka kute kusetjentiswe nobe kuvikelwe nobe ngabe nguliphi lilungelo. Lokuniketa lugcozi kulokusetjentiswa kwelilungelo lekufinyelela kumniningwane ngulokungenisa lisiko lekubeka sobala kanye nekutiphendvulela kuyo yomibili imitimba yahulumende kanye neyangasese, kanye nekukhutsata sive lapho bantfu baseNingizimu Afrika banekufinyelela lokuyimphumelelo kumniningwane kute bakhone kusebentisa ngalokuphelele kanye nekuvikela emalungelo abo.

 

Ngabe nguwuphi umniningwane, lophetfwe Litiko leteBulungisa kanye nekuTfutfukiswa kweMtsetfosisekelo nobe ngabe nguwuphi umtimba wahulumende, lapho kufinyelela kungatfolakala khona?

 

Ungacela kufinyelela kuyo yonkhe imiculu kanye/nobe emarekhodi laphetfwe nguleLitiko, tisebenti talo kanye nanobe ngabe nguwuphi lomunye umtimba wahulumende. Akusho lutfo kutsi lomniningwane ucale nini kuba khona. Loku kufaka loku lokulandzelako:

 

emarekhodi emuntfu laphetfwe nguleLitiko nobe umtimba wahulumende

umniningwane wemuntfu wesitsatfu nobe emarekhodi: kuphela ngemvumo yalomuntfu wesitsatfu lotsintsekako, ikakhulukati uma lemiculu icuketse umniningwane loyimfihlo nobe wangasese

umniningwane lapho kufinyelela akukavinjelwa nguMtsetfo wekuTfutfukisa kuFinyelela kuMniningwane

emarekhodi ekhabhinethi kanye newemakomiti ayo

emarekhodi lahlobene nemsebenti wetebulungisa benkhantolo

umniningwane:

lotfolwe sigungu lesikhetsekile lebesisungulwe ngekwemtsetfo

lophetfwe sisebenti setemtsetfo salolo hlobo lwenkhantolo nobe sigungu kanye

lophetfwe lilunga linye lephalamende nobe lesishayamtsetfo lesifundza.

UMtsetfo wekuTfutfukisa kuFinyelela kuMniningwane akukafaneli usetjentiswe:

 

uma lelirekhodi lifunelwa kuyosetjentiswa kunchubo yebugebengu nobe yekubangalelana kwebantfu nobe

uma inchubo yasenkhantolo yebugebengu nobe yekumangalelane kwebantfu sevele icalile.

Kodvwa, loMtsetfo wekuFinyelela kuMniningwane ungetulu kwanobe ngabe nguwuphi umtsetfo nobe umgomo longahle ukuncabele nobe ukuvimbele ekufinyeleleni kunobe ngabe nguwuphi umniningwane.

 

Tinyatselo lekumele tilandzelwe

 

Cela Sisebenti seteMniningwane lesiLisekela salelitiko lahulumende lelitsintsekako kukuncedza kufinyelela kumniningwane nobe lemiculu loyidzingako.

Gcwalisa bese utfumela Lifomu A: Sicelo sekufinyelela kulirekhodi lemtimba wahulumende. Ungalitfola kulelihhovisi leLitiko nobe ulikhiphe ngentasi.

Uma lomniningwane lowufunako ungatfolakali mahhala, kutawufuneka ukhokhele tindleko tekufaka sicelo (kulelifomu letitembu temali). Ungahle udzingeke kutsi ukhokhele tindleko tekufinyelela nobe tekuphenya (bona lesikejuli setindleko ngentasi).

Uma ucela umniningwane kumtimba wahulumende, awukaphocelelwa kubeka lesizatfu lofisa kusebentisa nobe kuvikela lelilungelo lakho ngaso.

Emazinga ekusebenta nesikhatsi

 

Sisebenti seteMniningwane lesiLisekela kufanele siphendvule ngekhatsi kwa-30 tinsuku ngemuva kwekutfola sicelo sakho.

Uma Sisebenti seteMniningwane nobe Sisebenti seteMniningwane lesiLisekela sikuncabela imvumo yekufinyelela kumniningwane lowucelile, ungafaka sicelo sekuphikisana nesincumo kuNdvuna yeteBulungisa kanye nekuTfutfukiswa kweMtsetfosisekelo nobe iNdvuna lefanelekile yalomtimba wahulumende lotsintsekako.

Uma solo ungakaneliseki ngalomphumela, ungayisa lendzaba enkhantolo.

Sisebenti seteMniningwane nobe Sisebenti seteMniningwane lesiLisekela sitakuncedza ngalenchubo.

Uma lomniningwane lowucelile ungekho naleLitiko leteBulungisa kanye nekuTfutfukiswa kweMtsetfosisekelo, kodvwa ukunobe ngabe nguwuphi lomunye umtimba wahulumende, Sisebenti seteMniningwane lesiLisekela sitawudlulisela lesicelo sakho kuleSisebenti seteMniningwane wemtimba wahulumende lofanelekile ngekhatsi lesingu-14 tinsuku.

Umtimba wahulumende lofanelekile kufanele uphendvule sicelo sakho ngekhatsi kwa-30 tinsuku njengobe kubekiwe. Utawatiswa ngalokudluliselwa kwalesicelo sakho ngulomtimba wahulumende lofanelekile.

Tindleko

 

Promotion of Access to Information Act 2 of 2000 brochure

 

Emafomu lagcwaliswako

 

Form A: Regulation 6: Request for access to record of public body (Lifomu A: Inchubomgomo 6: Sicelo sekufinyelela kulirekhodi lemtimba wahulumende)

Form B: Regulation 8: Notice of internal appea (Lifomu B: Inchubomgomo 8: Satiso sekuphikisana nesicelo sangekhatsi)

Form C: Regulation 10: Request for access to record of private body (Lifomu C: Inchubomgomo 10: Sicelo sekufinyelela kulirekhodi lemtimba wangasese)

Imininingwane yekutsintsana

 

Uma udzinga lusito nobe unemibuto leyengewe yekutsi ungafinyelela njani kunobe ngabe nguwuphi umniningwane lophetfwe litiko letfu nobe umtimba wahulumende, uyacelwa kutsi uchumane neSisebenti seteMniningwane lesiLisekela nobe Sisebenti seteMniningwane salelitiko lelifanelekile nobe umtimba wahulumende.