PAIA Sepedi

Last modified: March 27, 2020

Kgopelo ya go fihlelela tshedimošo

Ka gaSeo o swanetšego go se diraLebakaE dira tshenyagelo ya bokaeDiforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwaDintlha tša boikopanyo

 

 

 

 

Ka ga kgopelo ya go fihlelela tšhedimošo

 

Mohola wa Kgodišo ya Molao wa go Hwetša Tshedimošo ke go netefatša gore batho ba diragatša ditokelo tša bona tša molaotheo tša go fihlele tsedimošo yeo e swerwego ke:

 

Mmušo

Motho yo mongwe yoo a nyakegago mošomong woo goba tšhireletšo ya molao wo mongwe le wo mongwe.

Tlhohleletšo ya go fa mohola tokelo ya go fihlelela tshedimošo ke go godiša setšo sa go tšweletša dilo monyanyeng le maikarabelo mo go mekgatlong ya mmušo le ya praebete, le go godiša setšhaba seo batho ba Afrika Borwa ba nago le phihlelelo ya maleba ya tshedimošo go ba kgontšha go diriša ka botlalo le go šireletša ditokelo tša bona.

 

Ke tshedimošo efe  yeo e swerwego ke dikgoro tša mmušo goba lekgotla le lengwe le le lengwe la setšhaba moo phihlelelo e ka hwetšwago?

 

O swanetše go kgopela phihlelelo ya direkoto ka moka tšeo di swerwego ke dikgoro tša mmušo, bašomedi ba yona goba lekgotla lefe goba lefe la setšhaba. Ga go na taba gore tshedimošo yeo e bile gona neng. Se se akaretša:

 

direkoto tša motho tšeo di swerwego ke kgoro ya mmušo goba lekgotla la setšhaba

tshedimošo ya motho wa boraro goba direkoto: ka tumelelo ya motho wa boraro, kudu ge ditokumente di na le tshedimošo ya sephiri goba ya praebete

tshedimošo yeo phihlelelo e sa ganetšwego ke Kgodišo ya Phihlelelo go Molao wa Tshedimošo

direkoto tša Kabinete le dikomiti tša gona

direkoto tšeo di amanago le mošomo wa kgoro ya tsheko ya molao

tshedimošo:

yeo e hweditšwego ke kgoro ya tsheko yeo e ikgethilego yeo e hlomilwego go ya ka dipeano tša molao

e swerwego ke mohlankedi wa molao

e swerwego ke leloko lengwe la palamente goba lekgotla la diprofense.

Kgodišo ya Molao wa go Hwetša Tshedimošo.

 

ge rekoto e kgopetšwe e kgopetšwe go šomišwa ka ditshepedišong tša bosenyi goba tša segae.

ge tshepedišo ya bosenyi goba ya segae e šetše e thomile.

Le ge go le bjale, Molao wa Phihlelelo ya Tshedimošo o ka godimo ga molao wo mongwe le wo mongwe woo o ka go thibelago goba go go beela mellwane go hwetša phihlelelo go tshedimošo ye nngwe le ye nngwe.

 

Seo o swanetšego go se dira

 

Kgopela mothuša mohlankedi wa tshedimošo go go thuša go fihlelela tshedimošo goba ditokumente tšeo o di hlokago.

Tlatša gomme o romele Fomo ya A: Molao wa 6: Kgopelo ya phihlelelo ya rekoto ya modiredi wa setšhaba. O ka e hwetša ofising ya kgoro ya maleba goba o e taoneloute.

Ge tshedimošo yeo o e nyakago e sa hwetšagale ntle le tefo, o tla swanela ke go lefa tefo yeo e kgopelwago (ka mokgwa wa ditempe tša ditseno). O ka swanela ke go lefa gape tefo  ya phihlelelo le go nyaka (bona šetule ya diteflo ka fase).

Ge o kgopela tshedimošo go tšwa go modiredi wa setšhaba, ga wa tlamega go bolela mabaka ao  e nyakelago goba go tšhireletša tokelo ya gago.

Lebaka

 

Mothuša mohlankedi wa tshedimošo o swanetše go fetola mo matšatšing a 30 a go amogela kgopelo ya gago.

Ge mohlankedi wa tshedimošo goba mothuša mohlankedi wa tshedimošo a go ganetša ka tumelelo  ya go fihlelela tshedimošo yeo o e kgopetšego, o ka dira boipelaetšo go tona ya kgoro goba mohlankedi wa setšhaba woo a amegago.

Ge o sa kgotsofale le moo ka dipoelo, o ka iša taba ye kgorong ya tsheko.

Ge mohlankedi wa tshedimošo goba mothuša mohlankedi wa tshedimošotla go thuša ka tshepetšo ye.

Ge tshedimošo ye o e kgopetšego e se ya swarwa ke kgor ya maleba, eupša ka mohlankedi wo mongwe le wo mongwe,mothuša mohlankedi wa tshedimošo o tla fetišetša kgopelo ya gago go mohlankedi wa tshedimošo wa mohlankedi wa setšhaba wa maleba mo matšatšing a 14.

Mohlankedi wa setšhaba wa maleba o swanetše go araba kgopelo ya gago mo matšatšing a 30 bjalo ka ge go boletšwe. O tla tsebišwa ka go fetišetšwa ga kgopelo ya gagwe go mohlankedi wa setšhaba wa maleba.

E dira tshenyagelo ya bokae

 

Promotion of Access to Information Act 2 of 2000 brochure

 

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

 

Form A: Regulation 6: Request for access to record of public body

Form B: Regulation 8: Notice of internal appeal

Form C: Regulation 10: Request for access to record of private body

Dintlha tša boikopanyo

 

Ge o nyaka goba o na le dipotšišo tše dingwe ka ga gore o fihlelela tshedimošo ye nngwe yeo e swerwego mo kgorong ye nngwe le ye nngwe goba ka mohlankedi wa setšhaba wo mongwe le wo mongwe.